GySEV - V43 327
/ Bild: gysevv43327_bk0708090105.jpg
Bildgröße: 900 x 600 px --- 148.839 Bytes
GySEV - V43 327

Lok V43 327 im Bahnhof Budapest Keleti, aufgenommen am 09. August 2007.


Photo: Bernd Kittendorf (info@bernd-kittendorf.de)
Homepage: www.bernd-kittendorf.dezurück zurück